Bo emancipació jove

El Servei de Joventut posa en marxa la concessió d'ajudes econòmiques de 1.200 euros per afavorir el procés d’emancipació de les persones joves de Mallorca.

Les persones que es vulguin presentar han de reunir els següents requisits: 

 1. Tenir entre 16 i 34 anys (ambdós inclosos).

 2. Estar emancipats o emancipades de la llar familiar i/o originària.

 3. Tenir residència legal  i estar empadronat en un municipi de Mallorca, amb una antiguitat mínima d’un any.

 4. Haver tengut, durant l'exercici fiscal 2021 uns ingressos bruts anuals, sense descomptar despeses ni retencions, que no poden superar els 25.200€.

Termini de presentació de sol·licituds:   (TANCAT)

Procés de sol·licitud:

- Disposar de certificat digital o DNI electrònic. En cas de no disposar de lector de DNI electrònic, en teniu disponibles a la Llar de la joventut del Consell de Mallorca (C/ del General Riera, 111) prèvia petició a través del correu electrònic joventut@conselldemallorca.net. L'horari habilitat serà de 12:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres. 

- Formalitzar la sol·licitud: Omplir el formulari, declaració responsable i dades bancàries de la persona interessada. 

IMPORTANT! Si s'AUTORITZA  a consultar les dades, s'ha d'aportar: 

 • Document que acrediti estar en situació d’emancipació de la llar familiar i/o originària en  data anterior a la publicació d’aquesta convocatòria:
  • Contracte d’arrendament

  • Escriptura  de compravenda

  • Escriptura on consti el dret d’usdefruit

  • Contracte de  cessió d’ús

En cas de NO AUTORITZAR  a consultar les dades, s'ha d'aportar: 

 • DNI, NIE (Targeta/Suport del Número d’Identificació d’Estrangers) o passaport.

 • Document que acrediti la residència legal a Espanya, en cas de nacionals estrangers.

 • Document que acrediti estar en situació d’emancipació de la llar familiar i/o originària en  data anterior a la publicació d’aquesta convocatòria:

  • Contracte d’arrendament

  • Escriptura  de compravenda

  • Escriptura on consti el dret d’usdefruit

  • Contracte de  cessió d’ús

 • Certificat d’empadronament en un municipi de Mallorca, amb una antiguitat mínima d’un any anterior a la data de la publicació de la convocatòria. En cas d’estar emancipat mitjançant un contracte de cessió d’ús, s’ha d’estar empadronat en el domicili que consta en aquest contracte.

 • Còpia de la declaració de la renda de l'any 2021 o, en cas de no estar obligat a la presentació de la declaració de renda, un certificat tributari d'IRPF expedit per la AEAT (sol·licitat mitjançant el Model 01 presentació/no presentació a l'exercici 2021 en el que constaran les imputacions de renda i rendiments de les que té coneixement l'AEAT).

 • Certificats d’estar al corrent amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), amb la Seguretat Social, i amb el Consell de Mallorca i els seus organismes dependents.

Per qualsevol consulta, podeu contactar a través de l'adreça electrònica: joventut@conselldemallorca.net


Informació relacionada