Menú
CA

Campaments d'estiu

Informació dels campaments d'estiu a la Victòria 2022

El Consell de Mallorca organitza els Campaments d’estiu a 2022 a La Victòria per a infants i joves de  9 a 16 anys, ambdues edats incloses, de l’illa de Mallorca. L’objectiu principal dels campaments és desenvolupar activitats d’oci i temps lliure relacionades amb la natura i l’esport.

 

Durada:

7 dies (de diumenge a dissabte)

Preu per participant:

178,64 euros

Capacitat:

60 places per campament

 

Torns:

1 - Del 26 de juny al 2 de juliol

2 - Del 26 de juny al 2 de juliol

3 - Del 3 al 9 de juliol

4 - Del 3 al 9 de juliol

5 - Del 10 al 16 de juliol

6 - Del 10 al 16 de juliol

7 - Del 17 al 23 de juliol

8 - Del 17 al 23 de juliol

9 - Del 24 al 30 de juliol

10 - Del 24 al 30 de juliol

Concepte:

Campament d'estiu: 60 places

Campament d'estiu: 60 places

Campament d'estiu: 60 places

Campament d'estiu: 60 places

Campament d'estiu: 60 places

Campament d'estiu: 60 places

Campament d'estiu: 60 places

Campament d'estiu: 60 places

Campament d'estiu: 60 places

Campament d'estiu: 60 places

Any de naixement:

2013 - 2012- 2011

2010 - 2009

2013 - 2012 - 2011

2010 - 2009

2010 - 2009

2008- 2007- 2006

2010 - 2009

2008- 2007 - 2006

2013- 2012 - 2011

2008- 2007- 2006

 

 

Ja disposau dels llistats d’adjudicació de places al campament de cada torn. Podeu anar a “Documents relacionats” al final d’aquesta pàgina.

L’empresa concessionària encarregada de gestionar els campaments és È-Temps Lliure Serveis Lúdics, S.L.U. B16510752 (C/ Camilo José Cela, 8. Binissalem. 07350 Illes Balears).

En breu, contactarà amb les persones amb plaça adjudicada donant instruccions de com formalitzar la inscripció i sol·licitarà la documentació següent:

 • Còpia del DNI/NIE/passaport del pare, mare o tutor, per l’opció ordinària.

 • Còpia del DNI/NIE/passaport de l’infant o jove si en té, si no còpia de llibre de família o document anàleg.

 • Còpia de la targeta sanitària o equivalent.

 • Còpia llibre de vacunes o declaració responsable de no vacunat.

 • Certificat de residència (serveix el certificat de viatge) o empadronament.

 • Còpia d’Informe de Serveis Social o resolució administrativa acreditativa de la situació d’especial vulnerabilitat, si escau. (només per sol·licituds de plaça bonificada).

 • Informe  mèdic, educatiu o social, només en el cas que l’infant o jove presenti una discapacitat igual o superior a 33 %,

 • Informe mèdic, si escau.

 • En cas de progenitors separats amb custòdia compartida, sentencia judicial que acrediti els períodes.  

 • En el cas de l'administració de medicaments de manera puntual, els pares hauran d'informar directament al director el primer dia del campament, facilitant el volant físic de la posologia i el tractament a seguir durant l'activitat.

 • Comunicació de les intoleràncies alimentàries i/o al·lèrgiques, si escau.

 • Autorització de dret d’imatges.

El pagament es farà d’acord amb les indicacions de l’empresa.

NOTA*: L’empresa es reserva el dret de demanar qualsevol altra documentació que consideri necessària per el bon funcionament del campament.

Documents relacionats