Menú
CA

Oci educatiu

Les escoles de formació en el lleure ofereixen formació reglada i complementària als monitors, monitores, directors i directores de les entitats d'educació en el lleure.

El nostre departament és l'organisme que expedeix el reconeixement oficial a les escoles que els permet exercir aquest tipus de formació, és qui fa les inspeccions convenients, i és qui expedeix el carnet i el certificat oficial de monitor/a i de director/a.

Per normativa, les escoles han d’estar inscrites al cens d’escoles de formació de la Direcció lnsular. La inscripció es farà d’ofici una vegada presentada la declaració responsable i la documentació, i feta la primera inspecció.  La cancel·lació de la inscripció es pot fer a instancia del titular de l’escola o del propi departament.

 

L’educació en el lleure és el conjunt d’activitats i experiències que es realitzen en el temps lliure d’infants i joves amb una intencionalitat educativa fora del currículum escolar i de l'àmbit familiar.

Contribueix a la formació integral de la personalitat dels infants i joves donant-los quatre oportunitats:

  • Aprendre a ser (educació en afectivitat, foment d’actituds responsables i d’un pensament autònom i crític, capacitat per elaborar judicis propis, etc.)
  • Aprendre a fer (desenvolupament d’habilitats i estratègies; foment de la capacitat organitzativa i resolutiva, aprendre a actuar amb l’entorn de forma responsable i justa, etc.)
  • Aprendre a conèixer (descobrir el món, conèixer altres cultures i models de vida, etc.)
  • Aprendre a conviure (resolució de conflictes, foment de valors com el diàleg, el respecte, la cooperació, el compromís, la igualtat i la justícia, etc.)

Per tant, l’educació en el lleure constitueix un entorn educatiu, que té la capacitat d’adaptar-se a les necessitats, situacions i possibilitats dels infants i joves, oferint-los un recull d’activitats lúdiques, atractives i motivadores. L’educació en el lleure utilitza una metodologia activa i participativa orientada a aconseguir que els infants i joves siguin els protagonistes del seu propi oci.

L’educació en el lleure educa en valors a la infància i a la joventut i constitueix un espai de formació i participació comunitària amb voluntat de transformació i d’inclusió social.

 

Es consideren activitats d’educació en el temps lliure infantil o juvenil les organitzades per una persona física o jurídica, pública o privada, amb ànim de lucre o sense, en què participen un mínim de deu persones d’entre 3 i 18 anys.

La finalitat d’aquestes activitats ha de ser la d’afavorir la participació social, la diversió, la formació, l’aprenentatge de valors, el descans i les relacions de les persones  participants, en execució d’un  projecte educatiu.

La durada mínima d’aquest tipus d’activitats és la de tres dies consecutius, o no consecutius dins un  període de set dies naturals, independentment de si són complets o no.

En concret, es consideren activitats de lleure infantil o juvenil les següents: acampades; camps de treball; escoles d’estiu o de vacances; colònies; activitats de caràcter esportiu (a excepció de les pràctiques esportives habituals); activitats en una granja escola o en una aula de natura; marxes per etapes; activitats en casals, espais joves i centres infantils o juvenils de temps lliure; activitats de caràcter mixt (activitats de tipus acadèmic i pròpies de temps lliure); i, activitats extraordinàries d’aventura o d’esports de risc.

En queden excloses: les activitats dirigides a menors de 3 anys; activitats dutes a terme per centres educatius en període escolar; pràctiques esportives habituals;  activitats organitzades per centres d’acolliment residencial; campaments de turisme; activitats no dirigides de casals; activitats amb menors amb qualsevol tipus de discapacitat organitzades per entitats, la raó de les quals sigui treballar amb aquest col·lectiu; cursets, tallers o altres activitats monogràfiques; i, qualsevol altre activitat que tingui una regulació pròpia.

Les activitats considerades com de temps lliure infantil i juvenil s’han de notificar al nostre departament. El personal inspector i de seguiment, pot desplaçar-se a les activitats i comprovar que compleixen els requisits i tenen la documentació reglamentària. Si es detecten deficiències, es podrà iniciar un procediment sancionador.

 

Es consideren instal·lacions juvenils els espais físics permanents de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que es troben al servei dels infants i els joves, i que en faciliten la convivència, l’allotjament, la formació, la participació en activitats socials i culturals o la utilització adequada del temps lliure.

Es classifiquen en instal·lacions d’allotjament (alberg juvenil, campament juvenil, casa de colònies, residència juvenil, granges escola amb allotjament i refugi juvenil) i en instal·lacions sense allotjament (granges escola sense allotjament, aules de natura i casals, espais per a joves, o centres infantils o juvenils de temps lliure).

Les instal·lacions juvenils d’allotjament estan destinades als infants, als joves i als grups d’infants i joves, l’edat dels quals no sigui superior a 30 anys, per dur-hi a terme activitats educatives en el temps lliure i activitats d’oci i formatives. No obstant això, les persones amb una edat superior a 30 anys poden emprar les instal·lacions juvenils si es tracta dels pares, mares, tutors, mestres, educadors o monitors i participen conjuntament amb els infants i joves en les activitats educatives organitzades. En el cas d'albergs juvenils poden emprar les instal·lacions si tenen un carnet d'alberguista reconegut oficialment.

Les instal·lacions juvenils estan subjectes a inspeccions que realitzaran els serveis d’inspecció del Consell de Mallorca. Aquests, realitzaran una inspecció inicial una vegada presentada la declaració responsable; i, d’altres de seguiment amb una periodicitat mínima de cada dos anys. Si es detecten deficiències, es podrà iniciar un procediment sancionador.

Una entitat juvenil d’educació en el lleure és aquella que duu a terme activitats i experiències amb infants i joves en el seu temps lliure, amb una forta intencionalitat educativa fora del currículum formal i de l’espai familiar. La seva tasca es fonamenta en la pedagogia de l’acció i les activitats  lúdiques per al desenvolupament integral de la persona i la transmissió de valors. Les seves accions es desenvolupen a partir del voluntariat; no tenen afany de lucre.

La seva organització es basa en la participació democràtica dels infants i joves. Majoritàriament, estan dirigides per joves.

Moltes d’aquestes entitats estan federades, formant una entitat major. Actualment, podem distingir 4 grans agrupacions a Mallorca:


   

Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca (MEGM)   

 

El Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca és un moviment educatiu que ofereix als infants i joves la descoberta de l'aventura de viure i créixer. També som un moviment pels joves, una associació que es construeix gràcies a la seva participació diària, activa i solidària.  Cada agrupament Escolta i Guia és un punt de referència educatiu en el barri o poble on està arrelat. L’agrupament pretén ser, pels infants i joves, un lloc on s’aprèn a participar, a parlar, a consensuar projectes en equip i a tirar-los endavant. En definitiva, un lloc on s’ofereix la possibilitat d’esdevenir ciutadans responsables i cristians conscients.

 

Escoltes i Guies de Mallorca (EA)  

 

Escoltes i Guies de Mallorca, es va fundar l’any 1979. És una associació formada per persones que hi dediquen el seu temps, de forma totalment voluntària, lliure i altruista.

És una entitat de temps lleure que realitza activitats amb infants i joves seguint el mètode educatiu de l’Escoltisme i el Guiatge, mètode educatiu no formal que vol transmetre valors com el respecte, la responsabilitat, la defensa de la natura i la igualtat entre gèneres.

És membre del Consell de la Joventut de les Illes Balears i de la Federació Española de Guidismo amb representació a l’Associació Mundial de Guies Scouts i forma part del projecte «4Vents Escoltisme i Guiatge».

 

Organització Juvenil Española (OJE) 

 

La OJE és una entitat d’àmbit estatal dedicada a la formació en valors d’infants i joves en el seu temps lliure. A l’àmbit de les Illes Balears funcionen amb continuïtat dos locals diferents, amb projectes educatius per infants i joves des dels 6 anys d’edat fins els 18 i dels 18 endavant. A més de les activitats derivades d’aquesta acció educativa, l’equip regional es dedica a la coordinació i innovació d’activitats i a la formació continuada del personal voluntari que dedica el seus esforços a l'entitat. És una agrupació oberta a totes les persones interessades en realitzar activitats que, d’una o altra forma, estan relacionades amb la natura, la mar, la muntanya o el món soterrani.

 

Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans – Pere Tarrès (MCECC)   

 

La Fundació Pere Tarrés - MCECC - Mallorca és una federació de clubs d'esplai que pretén donar suport, recolzar i potenciar la tasca d'entitats de lleure educatiu. Els clubs d'esplai realitzen activitats com cursos de cap de setmana, activitats d'estiu (colònies, escoltes d'estiu, campaments, rutes) i altres activitats (festes, celebracions, activitats obertes, trobades...). També es fan activitats de voluntariat amb monitors i monitores a clubs d'esplai. És un voluntariat setmanal i a l'estiu. L'atenció a infants i la voluntat educativa és la principal motivació d'aquest voluntariat.

 

Entitats Juvenils Autònomes

 

Els esplais independents són entitats juvenils autònomes que tenen com a tasca l’educació en el lleure d'infants i de joves sense ànim de lucre, l’objectiu de les quals és aprendre a partir d’experiències en les diferents activitats que es proposen. La seva feina es centra en el desenvolupament de valors i d'hàbits com la solidaritat; la cooperació; l’ajuda i el respecte a través de les experiències; la participació activa mitjançant el treball en equip per formar persones més crítiques, compromeses i autònomes.

 

Documents relacionats

Tràmits i procediments relacionats

Joventut